Що таке системний аналіз

Що ж таке “Системний аналіз”

Системний аналіз — науковий метод пізнання, що являє собою послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними або елементами досліджуваної системи. Спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.

Системний аналіз виник в епоху застосування комп’ютерної техніки у бізнесі та інших сферах діяльності. Успіх його застосування у вирішенні складних завдань багато в чому визначають можливості сучасних інформаційних технологій. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи плану розвитку регіону, параметрів конструкції тощо. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції лежать в тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень: теорії операцій і загальної теорії управління.

Системний аналіз включає здатність до аналізу, прогнозування, проектування прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології.

Фахівці з системного аналізу проектують, створюють й експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

 

Сучасний системний аналіз розвивають, зокрема в  таких напрямах:

  1. Системи і методи прийняття рішень

Спеціаліст цього напряму повинен:

– формулювати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування.

– ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі математичних моделей і методів прийняття рішень, параметризацію компонентів інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень.

  1. Аналітика даних

Спеціаліст напрямку “Аналітика даних” повинен:

– ефективно проводити системний аналіз, здійснювати дослідження, видобування та аналіз даних з різноманітних інформаційних ресурсів на основі математичних моделей і методів науки про дані для процесів підтримки прийняття рішень.

– бути лідером розроблення та виконання проекту з розроблення засобів і технологій аналітики даних.

  1. Консолідована інформація

Спеціаліст напрямку “Консолідована інформація” повинен:

– ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі консолідації даних і знань, формувати вимоги відповідності інформаційної системи технічному завданню;

– вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу та застосування консолідації даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах.